Gå til hovedindhold
/ Sundhed og ældre

Digitalisering på sundhed og ældre

Kommunernes arbejde på sundheds- og ældreområdet er, at hjælpe borgerne i sygdomsforløb og hjælpe syge og ældre til at bestemme over eget liv. Derfor er der fokus på at styrke borgernes funktionsevne, så de i videst muligt omfang kan mestre eget hverdagsliv på trods af sygdom eller andre udfordringer.

 • Læs op

Indhold

  Digitale løsninger spiller en vigtig rolle i det arbejde. Det traditionelle ældreområde i kommunerne er et af de mest digitaliserede kommunale områder. Alle kommuner anvender elektroniske omsorgsjournaler, kommunikerer med sygehuse og læger med MedCom kommunikation og anvender Fælles Medicinkort. Og med telemedicin og et samlet patientoverblik bindes de forskellige dele af sundhedssektoren stadigt tættere sammen.

  Behandling i eget hjem bliver en stadigt større del af standardbehandlingen i alle kommuner i samarbejde med sygehuse og almen praksis. Digitalisering er en del af de kommunale kerneopgaver på området, hvor fokus de seneste år særligt har været på standardisering af dokumentationen på sundheds- og ældreområdet via Fælles Sprog III (FSIII).

  Digitalt understøttede indsatser i borgerens eget hjem giver borgeren en mere normaliseret og fleksibel hverdag, på borgerens præmisser, herunder særligt ift. sammenhængende borgerforløb, evidensbaserede indsatser, selvhjulpenhed, tidlige og forebyggende indsatser samt bedre kommunikation og koordination mellem myndigheder. Kommunernes indsatser på området omhandler alt fra hjælp til ældre i eget hjem eller på plejecentre, genoptræning efter sygdomme og operationer, over forebyggelse og rehabilitering af borgere med fx kronisk sygdom.

  Der er udfordringer på området med at rekruttere og fastholde kvalificerede medarbejdere samtidig med, at flere borgere får behov for hjælp. Udfordringerne er også at håndtere mere komplekse behov og at imødekomme forventninger hos borgerne, som forandrer sig. Anvendelsen af digitale løsninger kan indebære dilemmaer og uenigheder, samtidig går udviklingen hurtigt, og mulighederne skubber til både holdninger og lovgivning. Samtidigt udfordres kommunernes mulighed for at tilbyde og sikre sammenhængende forløb for borgerne af en sektoropdelt lovgivning, da mange borgere i kommunerne har flere og samtidige sager på tværs af de kommunale forvaltninger. Det kan være svært at minimere fejl og ulykker og håndtere mere komplekse behov.

  Læs mere

  Sundheds- og ældreområdets opgave er at hjælpe borgerne til en sund og selvstændig hverdag og give støtte til ældre borgere, der har behov for det.

  Her kan digitale løsninger måske hjælpe på opgaveløsningen og udfordringerne. 

  Nogle af udfordringerne er:

  • Hvordan kan borgerne bedst muligt mestre deres eget hverdagsliv, så ressourcerne kan bruges på borgere med størst behov?
  • Hvordan kan borgeren få forløb tæt på dem og i eget hjem?
  • Hvordan kan vi forebygge og opspore sygdomsforløb tidligst muligt?
  • Hvordan skaber vi sammenhæng i borgernes forløb på tværs af sektorer/aktører?
  • Hvordan sikrer vi at der er bedre koordinering mellem myndigheder, så borgerne oplever at den rigtige information om deres forløb er i de rigtige hænder?

  På Sundhed og Ældreområdet er man generelt mere digitalt moden end det samlede billede på tværs af alle fagområder. Det gælder både i forhold til at sætte strategisk retning og velfungerende styring på tværs af området. Det skyldes blandt andet det strategiske arbejde med velfærdsteknologi gennem de seneste år.

  Området er særligt modent i forhold til tekniske forudsætninger, retningslinjer for anskaffelse af IT og det at skabe gode muligheder for medarbejdere at foreslå og afprøve nye teknologier i deres arbejde. Samtidig er man på området langt med inddragelsen af borgernes behov og udvikling af løsninger målrettet borgerne.

  Området er mindre modent hvad angår udvikling af digitale kompetencer, datafaglighed og dataforståelse mv. hos ledere og medarbejdere og det at få dannet velfungerende fora for vidensdeling og skalering og spredning af erfaringer med teknologi. Derudover er udfordret man arbejdet med gevinstrealisering i digitale projekter.

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Marie Aggerstrøm Hansen

  Digitalisering & Teknologi

  Telefon: +45 3370 3546

  E-mail: maah@kl.dk

  Relaterede nyheder