Gå til hovedindhold
Digitalisering og teknologi
/ Sundhed
/ Digital transformation

Digitale træningsforløb reducerer behovet for hjemmepleje i Kerteminde — og giver tilfredse borgere

App-baserede træningsprogrammer sparede i 2021 Kerteminde Kommune for over 1 mio. kr og reducerede det årlige plejebehov blandt de deltagende borgere med 27 timer. 55 procent af borgerne fik en forbedret fysik.

29. nov. 2022
 • Læs op

Indhold

  Tidsbesparende teknologier med dokumenteret effekt

  Hvordan løfter vi velfærdsopgaverne i en tid, hvor der blive færre hænder til at tage sig af opgaverne og flere borgere, der får brug for hjælp?

  Det er et af tidens helt store spørgsmål.

  KL har derfor fået udarbejdet analysen "tidsbesparende teknologier med dokumenteret effekt", som indeholder 10 konkrete cases fra kommunerne, der viser, at kreative, digitale løsninger er en del af svaret.

  Læs analysen "Tidsbesparende teknologier med dokumenteret effekt"

  Vi har brudt analysens cases ned i mindre dele, og i denne artikel kigger vi på, hvordan Kerteminde Kommune ved hjælp af træningsapps har sparet tid og forbedret borgernes kondition.

  Sådan har Kerteminde Kommune implementeret træningsapps

  Siden 2021 har Kerteminde Kommune tilbudt borgere et rehabiliteringsforløb,
  hvor træningen gennemføres sammen med en medarbejder i hjemmeplejen ved visning af en træningsplan og -øvelser på en tablet. Den tekniske løsning leveres af DigiRehab, som også leverer borgeroversigter og statusrapporter til kommunen. Siden etableringen af træningsapps har Kerteminde Kommune gennemsnitligt haft en 30-minutters reduktion i pleje per borger per uge.

   

  Grafisk illustration af pilotprojektets tidsmæssige, økonomiske og kvalitetsforbedrende potentiale.

  Genoptræning med app sikrer, at flere borgere kan hjælpes

  Kerteminde Kommune har omkring 560 borgere tilknyttet hjemmeplejen. Fra uge til uge følger cirka 50 af disse borgere et træningsforløb med træningsapp. De borgerne, som modtager tilbuddet i dag, er blandt andet borgere, som under normale omstændigheder ikke vil blive visiteret til et træningsforløb, for eksempel efter et ukompliceret indlæggelsesforløb, som ikke berettiger til kommunalt finansieret træning.

  Tilbuddet er således en forebyggende indsats, som skræddersyes efter borgerens evner og formåen samt ønsker og behov. Der trænes oftest to gange om ugen af 20 minutters varighed. Cirka 75 procent af de borgere, som starter et forløb op, fuldfører det. Blandt de, der fuldfører, fastholder eller reducerer 81 procent deres behov for hjælp som følge af træningsforløbet.

  Sammenlagt viser beregninger, at borgernes behov for hjælp i 2021 blev reduceret med 11 procent, svarende til en samlet reduktion på cirka 27 timer/borger årligt ved at anvende træningsapp. Kerteminde Kommune har oplevet stor tilfredshed hos borgerne.

  Nyt perspektiv på faglighed skaber tilfredshed blandt medarbejdere

  Når borgere er tilmeldt et træningsforløb via en app, er det plejepersonalet, som skal sørge for at hjælpe borgerne med at få lavet deres øvelser. Her kan medarbejderne vælge at deltage i træningen og derved udføre deres faglighed på en ny måde. Medarbejderne har generelt haft positive oplevelser med det nye tiltag, hvor de oplever en bedre dialog med den enkelte borger, de får sat deres faglighed i spil på en ny måde, og nogle oplever også at få styrket deres tekniske færdigheder ved at arbejde med appen.

  Generelt har genoptræning med appstyrede programmer været en succes for Kerteminde Kommune på ældreområdet, hvorfor man overvejer at udbrede tilbuddet og løsningen til andre fagområder i fremtiden.

  Fakta

  Kommune: Kerteminde Kommune
  Indbyggertal: 24.034 (2022)
  Teknologi: App-og skærmteknologi
  Fagområde: Ældreområdet
  Periode: 2021-
  Kontakt: Kjetil Havstein 

  Sådan er økonomien

  Kerteminde Kommune har anvendt appbaseret genoptræningsforløb til deres borgere i ældreplejen siden 2021, hvor kommunen har fået løsningen leveret af DigiRehab. Allerede det første år har kommunen realiseret en gevinst ved, at borgere, som har været i et rehabiliteringsforløb, har opbygget en bedre fysik, hvilket har medført et reduceret behov for pleje.

  På udgiftssiden har der været afsat midler til de medarbejdere, som gennemfører træningen med borgerne. Dette er opgjort til 8,6 timer per borger per forløb. Dertil er der også afsat tid til vedligeholdelse af borgeres fysisk efter endt forløb. Endelig har kommunen brugt omkring 100.000 kr. på administration og projektstyring og ca. 252.000 kr. på licensomkostninger.

  Gevinsten består af en direkte reduktion i antal timer, der leveres hjemmepleje til borgerne og en opgørelse af værdien af den normale stigning i en borgers ydelser over tid. Denne gevinst er baseret på en normaludvikling på 38 timer om året per borger.

  Sådan kommer din kommune godt i gang!

  Start med borgere, som har mod på at gennemføre forløbet. Tidlige succeser vil både gavne medarbejdere og give andre borgere blod på tanden. Udpeg administrativ tovholder så det faglige personale kan fokusere på deres kerneopgaver. Hav øje for løsningens øvrige gevinstpotentialer, så udvidelsen til andre områder vil forløbe hurtigere.

  Hvad kræver det at lykkedes?

  • Organisatoriske og tekniske kompetencer
  • Klare arbejdsgange og rollebeskrivelser sikrer en bedre implementering

  Implementering af ny teknologi og nye arbejdsgangeskal ofte passe ind i en organisation ved siden af eksisterende opgaver. Kerteminde Kommune erfarede med implementeringen af den appdrevne genoptræning, at det var nødvendigt tidligt i projektet at få skabt faste rammer og arbejdsgange og at få præciseret klare roller og rollebeskrivelser. Dette indebar både at definere, hvad ledere og medarbejdere skulle fokusere på, og at få udpeget en tovholder til at styre projektet og udviklingen i den rigtige retning.

  • Borgernes kompetencer
  • Små sikre eller store gevinster med øget risiko for, at borger falder fra undervejs

  Et centralt element i brugen af genoptræning er balanceringen mellem stærkere borgere, der har en stor sandsynlighed for at lykkes, og svagere borgere, der har en lavere sandsynlighed for at lykkes. Afvejningen er vigtig fordi de største effekter både for borgeren men også som frigjort tid i hjemmeplejen opnås hos de svageste borgere, som har de dårligste forudsætninger. Omvendt kan der med større sikkerhed hentes mindre gevinster hos stærkere borgere – som på sigt ellers ville svækkes hurtigere.

  • Organisatorisk forankring
  • Stærke ambassadører fastholder gejsten og er vigtige i oplæring af medarbejdere

  En forudsætning for, at en medarbejderdreven løsning får succes, er en bred opbakning til løsningen fra medarbejderne. Kerteminde Kommune har oplevet, at tydelige ambassadører blandt medarbejderne er med til at få flere til at prøve kræfter med løsningen, hvor ambassadørerne både kan hjælpe med at motivere og give gode råd til andre kolleger og stå for oplæring af nye kolleger.

  Om løsningen: Træningsapp

  Træningsvideoer og -apps er løsninger, som kan gives til borgere i forbindelse med rehabiliteringsforløb eller vedligeholdende træning. Træningen gennemføres af borgeren i eget hjem, hvor en plan og et program gives på en skærm. Løsningerne giver borgerne mulighed for selv at bestemme, hvor og hvornår de ønsker at træne, hvilket for eksempel kan være et attraktivt alternativ for borgere i arbejde eller under uddannelse. For ældre borgere kan træningen gennemføres med en plejemedarbejder. Løsningerne bidrager til, at kommunen kan tilbyde rehabilitering til flere borgere.

  Dokumenter

  Kontakt

  Videncenter for Digitalisering og Teknologi

  Email: videncenter@kl.dk